Ordrebekreftelsesvilkår

Velkommen som bruker hos Bisnode Norge

Vi gjør spesielt oppmerksom på punkt 9. Kundens ansvar. Vi ber i denne sammenheng våre kunder om å undersøke og sikre at egen bruk er i samsvar med vilkårene.

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for ethvert produkt levert av Bisnode Norge AS (Bisnode) til Kunden.

Vilkårene er gjort kjent overfor Kunden og skal uansett anses vedtatt senest på det tidspunktet Kunden tar det mottatte produktet i bruk.

Til grunn for enhver leveranse til Kunden ligger personopplysningsloven (pol.) med forskrifter og konsesjonsbetingelser gitt Bisnode i medhold av pol. med forskrifter, samt Markedsføringsloven (mfl.) med forskrifter ved bruk av informasjon til markedsføringsformål.

2. Priser og betalingsbetingelser

For enkeltkjøp anvendes den til enhver tid gjeldende prisliste. Abonnementskunder betaler i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til særskilt skriftlig avtale.

Bisnode forbeholder seg retten til å gjøre endringer i sine priser. Prisene vil uten varsel kunne bli justert i henhold til endringene i konsumprisindeksen.

Ved betalingsmislighold fra Kunden vil Bisnode sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil i så fall bli belastet med purregebyr og den til enhver tid høyeste forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente av 17 desember 1976 nr 100.

Bisnode kan årlig(maks 3 - tre -  år tilbake i tid) etterfakturere differansen mellom estimert behov og faktisk bruk. Priser vil være i henhold til gjeldende avtale eller listepris.

3. Produktendringer

Bisnode videreutvikler stadig sine produkter, og må derfor forbeholde seg rett til å endre produktenes utforming, innhold, oppdateringstidspunkter, utgivelses­tidspunkter, format, trykk- og papirkvalitet m.v. Bisnode er uten ansvar for eventuelle konsekvenser slike endringer medfører for den enkelte Kunde.

Endringer i integrasjoner og andre overføringsalternativer vil bli varslet med minimum 30 dagers varsel, eller etter avtale med Kunden.

4. Overdragelsesforbud

Kunden har ikke, uten særskilt skriftlig avtale, anledning til å selge eller på annen måte videre­formidle noen del av Bisnodes opplysninger, da alle opplysninger Kunden mottar kun er til bruk ved Kundens interne vurderinger.

5. Bisnode sitt ansvar

Bisnode plikter å fremskaffe opplysninger fra kilder som er vurdert som troverdige, som grunnlag for produktene. De faktiske forhold kan endre seg etter at Bisnode innhenter eller mottok opplysninger som utgjør grunnlaget for produktene. Bisnode kan ikke garantere kildenes pålitelighet eller opplysningenes fullstendighet eller riktighet.

Kundens bruk av produktene og opplysningene de inneholder skjer på eget ansvar. Det kan ikke rettes krav mot Bisnode utover krav om retting og eventuell omlevering. Bisnode påtar seg ikke ansvar for Kundens direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag, med mindre Kunden påviser at Bisnode etter omstendighetene har opptrådt grovt uaktsomt. Ved påvist grov uaktsomhet er Bisnode ansvarlig ovenfor Kunden, men ingen tredjepart, oppad begrenset til NOK 50.000,- pr. skadetilfelle.

Ethvert ansvar for Bisnode er bortfalt med mindre Kunden har reklamert skriftlig og dokumentert skaden for Bisnode innen 30 dager etter at de var eller burde ha vært kjent med Bisnode’s mislighold. 

Informasjon mottatt fra Kunder for bearbeidelse blir behandlet med full diskresjon, idet alle ansatte har underskrevet taushetserklæring.

6. Force majeure

Bisnode er ikke forpliktet til å levere avtalte produkter, og kan ikke holdes ansvarlig for følgene, dersom levering hindres av force majeure. Som force majeure regnes arbeidskonflikt, brann eller lignende skade, brudd av krafttilførsel eller on-line forbindelse, upåregnelig datamaskinfeil, offentlige pålegg eller lovendringer, krig eller krigslignende situasjon, samt enhver annen omstendighet som ligger utenfor Bisnode’s rimelige kontroll. Utløpstidspunktet for abonnementsavtale endres ikke av slik tilstand. Abonnenten har ikke krav på refusjon av vederlag for den periode force majeure foreligger.

7. Opphør av kundeforhold

Dersom Kunden handler i strid med lover eller forskrifter, eller på annen måte ikke lenger tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder for kundeforholdet (konsesjon, bevilling eller tillatelse og lignende) har Bisnode rett til å si opp kundeforholdet med umiddelbar virkning (hevning). Ved hevning har Kunden ikke krav på forholdsmessig refusjon av et forhåndsbetalt beløp for en eventuell avtaleperiode. Kunder er på forlangende fra Bisnode forpliktet til å fremlegge dokumentasjon for at forhold som nevnt foran er i orden om kundeforholdet skal fortsette.

Hvis ikke annet er avtalt så løper abonnementsavtaler i 12 – tolv – måneder fra og med den datoen abonnementet er tegnet. Hvis ikke oppsigelse fra noen av partene foreligger innen 1 – en – måned før avtalens utløp, er avtalen automatisk fornyet for 12 – tolv – nye måneder.

8. Informasjonsplikt og gjenpart

I henhold til gjeldende lovverk er Bisnode pliktig til, på forespørsel, å informere omspurte person og foretak om identiteten på vår oppdragsgiver. Informasjonsplikten gjelder inntil 6 måneder etter forespørselen.

Gjenpartsbrev med kopi av utgitt informasjon sendes alle omspurte personer og enkeltpersonsforetak kun registrert i enhetsregisteret. Det sendes også gjenpart til daglig leder/styreformann i nyopprettede AS og NUF, der regnskap ikke foreligger og negativ informasjon på ansvarspersonen bidrar til trekk i rating på selskapet.

9. Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for at produktene brukes i samsvar med disse leveringsbetingelser, herunder pol. og mfl. med forskrifter. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det til enhver tid skal foreligge et saklig behov for å innhente en kredittopplysning. Søk og verifisering mot DSF (folkeregisteret) skal ikke forekomme der det ikke foreligger påfølgende kredittvurdering med saklig behov. Kunden er selv ansvarlig for utforming av interne retningslinjer for å sikre at kravet til saklig behov etterfølges. Krav som rettes mot Kunden på bakgrunn av feilaktig bruk er Bisnode uvedkommende.

Kunden er forpliktet til å legge forholdene til rette slik at Bisnode i forbindelse med alle forespørsler får logget brukers identitet enten ved at det legges ut en brukeridentitet eller brukers fulle navn.

Brukeridentitet og passord som benyttes i forbindelse med tilknytning til Bisnode sine systemer er personlige og det er Kundens ansvar å påse at misbruk ikke skjer.

10. Overdragelse av avtale

Bisnode forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale til andre.

 

Last ned vilkårene