Blogg Foretaksdata og datakvalitet Risiko og kreditt

Ny digital tjeneste gjør kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle

|

Oppstartsbedrift vil «redde» norske småbedrifter:
Hvert år avvikles tusenvis av gode norske foretak med fortsatt drifts- og utviklingspotensial. Med disse forsvinner også mange tusen arbeidsplasser.
 


Det vil oppstartsbedriften Nobema gjøre noe med, for å unngå at verdier går tapt. Markedsinformasjon fra Bisnode gjør det mulig å finne og «matche» kjøper med selger.

En av de viktigste årsakene til at mange bedrifter avvikles årlig, er at eierne går av med pensjon, eller av annen grunn ikke har mulighet å drive selskapet videre. Samtidig finnes det ingen fungerende arenaer og hjelpemidler som gjør det enkelt å videreføre aktiviteten og eierskapet, i ordinære bedrifter, til nye eiere.

­– Et av de store dilemmaene i næringslivet er at det hvert år etableres tusenvis av nye foretak, med skyhøy risiko for etablererne, samtidig som mange gode eksisterende selskap, med videre driftspotensial, avvikles.

Dette er opplagt ikke en hensiktsmessig forvaltning av verdiene og kompetansen, som er bygd opp i de mange SMB-foretakene rundt om i landet, forklarer Anders Mikalsen, en av gründerne bak Nobema.

Her så oppstartsbedriften Nobema et klart behov for nye løsninger, og et stort udekket marked.

Redder og viderefører verdier

Som bedriftsrådgiver i en lokal sparebank, møtte Anders Mikalsen stadig kunder som ikke så noen annen utvei enn å måtte avvikle sine godt drevne virksomheter, fordi ingen sto klare til å overta.

Nå har han sammen med medgründerne Karl Oscar Mathiesen og Vidar Andersen laget digitale selvbetjeningsverktøy og en åpen markedsplass, som gjør omsetning av normale bedrifter tilgjengelig for alle. På denne måten skal opparbeidede verdier, knyttet til løpende drift, reddes og overdras til andre på en trygg og enkel måte.

Løsningen på et samfunnsproblem

Små og mellomstore bedrifter er selve grunnfjellet i norsk næringsliv og står for den klart største andelen av sysselsetting i privat sektor. I 2019 ble drøye 58000 foretak avviklet, men med et stadig aldrende eierskap i norske småbedrifter forventes dette antallet å øke i årene som kommer. Dette igjen medfører at flere hundre tusen arbeidsplasser står i fare for å forsvinne, kombinert med redusert verdiskaping.

Nobema har som et klart mål å gjøre noe med dette samfunnsproblemet, ved å sørge for at gode selskap med et videre sysselsettings- og verdiskapingspotensial ikke avvikles, men heller utvikles videre med nye eiere. Vellykkede eierskifter gir også normalt en økt verdiskapings- og sysselsettingseffekt, i klar kontrast til de negative konsekvensene ved unødvendige nedleggelser.

Lanseringen av Nobemas tjenester, som vil bidra til å gjør omsetning av små og mellomstore bedrifter trygt, enkelt og lønnsomt, kan derfor forventes å få stor samfunnsmessig verdi.

Stor interesse

– «Hva? Finnes ikke dette allerede?», er reaksjonen vi stadig vekk får når vi presenterer tjenesten vår til potensielle samarbeidspartnere og bedriftseiere. Men, det gjør det altså ikke. Og trolig er nok mye av forklaringen at behovet er så opplagt at de nærmest tar det for gitt at en slik tjeneste allerede eksisterer, sier Karl Oscar Mathiesen.

At Nobema har avdekket et stort behov i markedet vises tydelig gjennom den interessen selskapet har blitt vist fra betydningsfulle aktører i norsk næringsliv.

Som eneste oppstartsselskap er Nobema støttet av Hovedorganisasjonen Virke – med sine 24.000 små og store medlemsbedrifter. I tillegg til Virke er Nobema også støttet av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, 24sevenoffice, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Data fra Bisnode – en sentral del av tjenesten

Bisnode var blant de første partnerne Nobema knyttet til seg i utviklingen. De tre gründerne hadde jobbet med Bisnode på hver sin kant tidligere – og kjente godt til hva Bisnode sto for, og hva de skulle kunne bidra med i form av data og markedsinformasjon.

«For oss som ny aktør, er det avgjørende å ha gode samarbeidspartnere som inngir trygghet og pålitelighet. Å inngå et partnerskap med Bisnode var derfor et opplagt valg», sier Mathiesen.

Når noen skal selge en bedrift, enten hele eller deler, er det nødvendig å presentere tilstrekkelig med pålitelig informasjon for å drive prosessen videre. Kjøper behøver informasjon som gir innsikt og trygghet, og det er nettopp her Bisnode bidrar med kontrollerte data og analyser. Sammen med informasjon tilført av selger, danner dette grunnlaget for et godt salgsprospekt.

– Når noen vurderer å bruke tid og penger på en bedrift andre har bygget opp kan du regne med at kjøperen vil vite så mye som mulig om foretaket, slik at han eller hun ikke ender opp med å kjøpe «katta i sekken». Med data levert fra Bisnode blir det enklere for kjøper å vurdere bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, sier Mikalsen.

Les også: Med Business Consumer Intelligence får du tilgang til unike kundedata i hele Europa

Suksessfaktorer

–Behovet for å få etablert et velfungerende omsetningsmarked for ordinære bedrifter har aldri vært større. Et stadig aldrende eierskap i norske SMB-foretak har allerede en negativ sysselsettings- og verdiskapingseffekt, og kombinert med Coronavirus pandemien har dette problemet eskalert kraftig den siste tiden. For et økt antall bedrifter vil derfor fusjon eller nytt eierskap være eneste mulighet for videre drift, forklarer Mathiesen

Nobema, med sine nye verktøy og allment tilgjengelige markedsplass, løser flere av utfordringene som står til hinder for å virkeliggjøre et nytt omsetningsmarked. De er likevel tydelige på at graden av suksess vil være knyttet til hvordan næringslivet, på kort og lang sikt, opplever kjøp og salg av foretak som et godt alternativ til nyetablering og avvikling.

– Alle vil være tjent med at også ordinære firmaer, og ikke bare de største, får tilgang til et velfungerende og effektivt omsetningsmarked for bedrifter», sier Mikalsen.

Med dette som utgangspunkt håper Nobema at regnskapsførere og banker, i tillegg til revisorer, advokater, organisasjoner og andre som SMB-foretak rådfører seg med, ser seg tjent med å støtte opp om den nye omsetningsarenaen.

– At alle ser nytten av å «dra i den samme retningen» vil også være den største suksessfaktoren av dem alle», sier Mathiesen

Nobema fjerner barrierene

– Når vi undersøkte hva som var årsaken til at det ikke fantes et velfungerende omsetningsmarked for små og mellomstore bedrifter, fant vi at det var spesielt tre barrierer som stod i veien for dette, forteller Mikalsen

De tre hindringene Nobema avdekket var:

  • Manglende kompetanse blant potensielle kjøpere, selgere og deres nærmeste rådgivere, relatert til organisering og gjennomføring av et eierskifte, samt verdisetting av foretak.
  • At det ikke fantes en fungerende koblingsarena hvor kjøpere og selgere av bedrifter kunne finne hverandre, og hvor informasjons- og diskresjonsbehovet til partene ble ivaretatt.
  • At kostnadene for å få tilgang til nødvendig bistand var langt høyere enn det de fleste har råd til, og i mange tilfeller dyrere enn verdien av hele bedriften som skulle omsettes.

Med lanseringen av Nobemas nye tjenester er det nettopp disse barrierene som skal overkommes. Kompetansebehovet løses gjennom bruk av standardiserte og brukervennlige verktøy. Effektiv kobling mellom partene løses med en ny åpen markedsplass, hvor partenes behov for diskresjon ivaretas. Og prisene, - ja de vil ikke stå til hinder for noen, lover Mathiesen.

Slik fungerer Nobemas tjenester.

Vinn vinn

Med lanseringen av Nobema får norsk næringsliv tilgang til nye løsninger som gjør det enklere å ta vare på og videreforedle verdiene som skapes i små og mellomstore bedrifter.

For bedriftseiere, som skal ut av bransjen, kan dette bety at de ikke behøver å legge ned livsverket sitt, at de kan få ut mer av de verdiene de har skapt, og at de ikke behøver å be sine ansatte om å se seg om etter en annen jobb.

For nye næringsdrivende som skal inn i bransjen, og bedrifter som skal utvide, vil dette kunne bety raskere markedstilgang, bedre tilgang til nødvendig kompetanse og høyere inntjening ­– til langt mindre risiko.

Samtidig vil alle som er tilknyttet som leverandører, nyte godt av at driften i et velfungerende selskap kan videreføres med nye eiere, framfor at det blir avviklet.

Bli mer datadrevet?

Vi kan hjelpe deg å komme i gang med datastrategien. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter du har.

Les mer om Personvern

Motta siste nytt