Personvern hos Bisnode

Vår policy
Personvern

Personvern

Personvern i Bisnode

Bisnode Norge AS er et Kredittopplysningsselskap som driver innsamling, behandling og utlevering av personinformasjon i henhold til Personopplysningsloven og konsesjon gitt av Datatilsynet
(sist oppdatert 4. april 2012). 

Sjekk hva som er registrert av informasjon om deg

I henhold til Personopplysningsloven §18 om retten til innsyn ber vi deg benytte følgende link hos Lovdata

Lydopptak
Som et ledd i selskapets policy for avtaleinngåelser ved salg av produkter og tjenester kan lydopptak benyttes. Avtaleparten har rett til innsyn i lydopptak, jf. personopplysningsloven. § 18 annet ledd. I utgangspunktet kan man kreve en skriftlig kopi hos den behandlingsansvarlige eller dennes databehandler, jf. lovens § 24. Datatilsynet har i praksis akseptert at innsynsretten oppfylles ved at virksomheten utleverer opptaket som en lydfil. 

Bisnodes personværnerklæring: Vår behandling av personopplysninger

 1. Nummeropplysningsvirksomhet.
Utgangspunktet for Bisnode sin nummeropplysningsdatabase er bla. data fra alle teleoperatører. Disse oppdateres daglig. Vi benytter enkelte andre kilder for å sikre best mulig kvalitet på opplysningene. Adresser verifiseres mot Posten og Matrikkelen (tidligere GAB) (Gate/Adresse/Bygning), og døde personer fjernes mot døderegisteret.

Våre nummeropplysningstjenester er SMS ”TLF 2012”samt at vi oppdaterer kunderegistre for våre kunder i henhold til Post- og teletilsynest definisjon – Nummeropplysning massekategori 1. De data vi har i vår nummeropplysningsdatabase er navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

2. Formidling av adresser til markedsføringsformål.
Utgangspunktet for Bisnode sin adresserings- og distribusjonsdatabase er skattelisten fra 2004. Dataene i skattelisten fra 2004 er holdt à jour ved hjelp av en rekke kilder. De viktigste per i dag er Posten for korrekt adresse og Nummeropplysningsdatabasen for korrekt telefonnummer.

Videre vasker vi våre data mot reservasjonsregisteret og døderegisteret i Brønnøysund. De data vi har i vår konsumentdatabase er navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Med utgangspunkt i adressen hentes sannsynlig boligtype (enebolig, rekkehus eller tomannsbolig, blokk) og kartkoordinater. Se også under - Segmenteringsdata.

3. Segmenteringsdata
Adresseopplysningene vi har om den registrerte brukes til å hente såkalte geodemografiske data, det vil si befolkningsbeskrivelse for geografiske områder, fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt boligtype fra GAB (Gate/Adresse/Bygning). Vi presiserer at disse dataene ikke er på individnivå men på henholdsvis gruppenivå og adressenivå.

4. Utlevering og reservasjoner

Nummeropplysningsvirksomhet
: Til oppdatering av våre kunders kunderegistre benyttes navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Til nummeropplysning - enkeltoppslag, vises navn, adresse og telefonnummer. I tillegg kan det være at enten alder, fødselsdato eller fødselsår vises, men da i en lukket passordbeskyttet løsning.

Reservasjon mot nummeropplysning: For å reservere deg mot utlevering til nummeropplysning tar du kontakt med din teletilbyder. Personer som har reservert seg mot nummeropplysning hos sin teleoperatør utleveres ikke.

Adresserings- og distribusjonsvirksomhet (utlevering til markedsføringsformål): De data som blir utlevert om den registrerte til våre kunder for markedsføringsformål er navn, adresse og telefonnummer. De vanligste aktivitetene som våre kunder bedriver er markedsføring via telefon (TM)) eller per brev (DM).

Reservasjon mot markedsføringsformål: Dersom du vil reservere deg mot markedsføring fra selskap du ikke har et løpende kundeforhold til kan dette gjøres på www.brreg.no. Du kan her skille på reservasjon mot telefonmarkedsføring (TM) og/eller adressert markedsføring via posten (DM).

Vi benytter anledningen til å fortelle at det du eventuelt vil motta av DM’er i posten hvis du ikke er reservert er relativt begrenset. Dessuten er det oftest sendinger som er segmentert ut fra alder og kjønn. Det betyr igjen at det er vesentlig større sjanse for at det som kommer i posten av adresserte sendinger, i motsetning til uadresserte, er relevant for deg. Det som fyller postkassene til vanlig er nesten utelukkende uadressert reklame. For å reservere deg mot dette må du merke postkassen. Det er ikke mulig å reservere seg mot markeds- og meningsmålingsformål.

5. Endring og sletting av informasjon
Nummeropplysning: Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, bør du ta kontakt med din teleoperatør og be om endringer. Når teleoperatøren endrer dine opplysninger er normalt alle nummeropplysningsaktører oppdatert i løpet av en til to dager.

6. Krav om innsyn i opplysninger
Du kan kreve å få innsyn i de opplysninger som finnes om deg og den behandlingen som gjøres (ref personopplysningsloven § 18). Når det gjelder Bisnode henvender du deg til dpo.no@bisnode.com

7. Tilgang til informasjonen
For å sikre at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Bisnode som har tilgang til informasjonen om deg. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Adgangen til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

8. Personvern og sikkerhet
Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men også markedsføringsloven og ekomforskriften gir retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Våre sikkerhetsmål skal understøtte og sikre virksomhetens drift, allmenne tillit og omdømme i det offentlige rom, ved å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede hendelser. Sikkerhetsmålene beskriver Bisnodes overordnete mål for beskyttelse av virksomhetens informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art. Vår internkontroll i forhold til sikkerhet revideres minst en gang i året.

Følgende sikkerhetsmål er definert for Bisnode:

a.  Bisnode skal sikre at informasjon behandles i henhold til krav i relevante lover og forskrifter.
b.  Sikkerheten ved Bisnode skal ha forankring i selskapets ledelse.
c.  Sikkerheten skal ivaretas som en integrert del av hele Bisnodes organisasjon.
d.  Den fysiske sikkerhet ved Bisnode skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der 
     beskyttelsesverdig informasjon og personopplysninger lagres og behandles.
e.  Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov (need to know).
f.  Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres.
g.  Bisnode skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke forandres uten lovlig tilgang.
h.  Bisnode skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de personer som er autorisert.
i.   Det skal være mulig å spore uønskede hendelser.
j.   Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede, inkludert virksomhetskritiske, hendelser.
k.  Det skal være tatt i bruk systematiske læreprosesser ved uønskede hendelser slik at sannsynlighet for tilsvarende 
     eller gjentatte hendelser reduseres
l.   Forhindre at personer eller systemer hos Bisnode bevisst eller ubevisst er årsak til sikkerhetsmessig uønskede hendelser 
     mot egen eller andre virksomheter eller privatpersoner.
m. Bisnode skal sikre at medarbeidere som bruker Bisnodes informasjonssystemer har tilstrekkelig kompetanse for å 
     ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav.
n. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på 
    blant annet www.datatilsynet.no og www.npt.no (Post- og Teletilsynet).

9. Krav og plikter som følge av behandling

 • Bisnode er påkrevd å følge gjeldende forskrifter, lover og regler for behandling av personopplysninger, i henhold til virksomhetens begrunnelse for behandling av personopplysninger.
 • Innsyn, personopplysningsloven § 18
 • Informasjonsplikt, personopplysningsloven §§ 19 – 24
 • Opplysningenes kvalitet – vurdering med grunnlag i § 11 d) og e)
 • Reservasjonsrett, personopplysningsloven § 26
 • Retting, supplering, personopplysningsloven § 27
 • Sletting av personopplysninger, personopplysningsloven § 28
 • Prosedyre ved iverksettelse eller opphør av behandling, herunder melde- og konsesjonsplikt, personopplysningsloven § 30 og 31
 • Krav til dokumentasjon: system for å oppbevare inn- og utgående korrespondanse som dokumenterer etterlevelse av lovens krav i aktuelle saker (for så vidt også ledd i den kontrollerende aktiviteten)

10. Personvernombud

Bisnode er med i Datatilsynets ordning med personvernombud. Vårt personvernombud skal være en ressursperson som har til oppgave og:

 • Føre oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger
 • Påse at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll
 • Bistå personer som er registrert (kunder/borgere)
 • Besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
 • Påpeke brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
 • Være en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
 • Holde seg orientert om utviklingen innen personvern

Bisnode sitt personvernombud er: Roksana Moore
Tlf.: +47 22 45 90 00. E-post: dpo.no@bisnode.com

11. Ansvar for databehandling i Bisnode
Det øverste ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos Bisnodes  adm. direktør. Bisnode har også et personvernombud (se også punkt 9) som er ansvarlig for at vårt internkontrollsystem for behandling av personopplysninger etterleves, og for at eventuelle avvik fra gjeldende retningslinjer og lovverk blir rettet opp.

12. Bruk av cookies fra www.bisnode.com
Informasjonskapsler, såkalte ”Cookies”, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker bisnode.com. Disse brukes for å gjøre nettstedet mer effektivt, samt til å gi oss informasjon om bruk av nettstedet. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

13. Søk
Vi har lagt til rette for en god søkefunksjonalitet på hjemmesiden. Som ledd i arbeidet med å tilpasse for gode søk innhenter vi informasjon om hvordan søkefunksjonen på nettstedet vårt i praksis blir benyttet. Vi innehenter for eksempel informasjon om hvilke søkeord som gir treff, hvilke ord brukerne skriver i søkefeltet og hvilket søkeresultat som blir klikket på. Disse opplysningene benytter vi for å gjøre endringer i både innhold og søkefunksjonen. På denne måten sikrer vi at andelen relevante treff blir høyest mulig.

Statistikk for søk blir kun lagret i aggregert form og vi logger ikke IP-adressene.

14. Funksjoner og tjenester på bisnode.com
Bisnode.com gir besøker mulighet for selv å gi informasjon og tilbakemelding til Bisnode. Bruker du disse tjenestene vil vi bare benytte opplysningene du gir oss til å tilby tjenesten du har bedt om.

15. Skriftlige henvendelser via Bisnode.com
Du kan kommunisere skriftlig med Bisnode via bisnode.com ved å benytte kontaktskjemaet eller sende e-post til dpo.no@bisnode.com. Vi gjør oppmerksomme på at det du sender via e-post eller kontaktskjema ikke kan sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre.

Les mer om Personvern på Datatilsynet sine sider: Personvern på 1-2-3