Arbeidsmiljø

Bisnode skal være en likestilt, sikker og utviklende arbeidsplass

Arbeidsmiljø

Bisnode skal være en likestilt, sikker og utviklende arbeidsplass


Medarbeiderne er nøkkelen til Bisnodes fremgang. Vi ser menneskers ulikheter som en forretningsmessig fordel. Alle medarbeidere i Bisnode skal behandles rettferdig og likeverdig uavhengig av individuelle ulikheter som f.eks etnisitet, hudfarge, religion, tilhørlighet, politiske ytringer, seksuell legning og siviltilstand.

Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Medarbeidernes arbeidsvilkår reguleres i ansettingsavtalen og gjennom de kollektivavtalene som Bisnode har inngått. Medarbeiderne skal kjenne til de grunnleggende vilkårene i sin avtale. Det fins 15 faglige representanter i selskapet som i arbeidstiden kan fremme medlemmenes interesser og samarbeide med selskapets ledelse og sjefer. I Bisnode er det foreningsfrihet.

Karriereutvikling

I årets første kvartal har alle ansatte en utviklingssamtale med sin nærmeste sjef, etterfulgt av en oppfølgingssamtale etter seks måneder. Et webbasert verktøy, Bisnode People, brukes for å forbedre, gjennomføre, dokumentere og følge opp hvordan utviklingsplanene fungerer.

Arbeidsmiljø

Bisnodes miljøarbeid tar sikte på å skape en arbeidsplass som oppleves som utviklende og stimulerende for alle medarbeidere. Arbeidsmiljøet inkluderer både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Helse og sikkerhet er integrert i alt vi gjør, og det legges stor vekt på det forebyggende arbeidsmiljø- og velværearbeidet. Vi skaper også forutsetninger for våre medarbeidere til å fremme sin egen helse med et årlig velværebidrag.

Alle Bisnode-avdelinger formulerer arbeidsmiljømål for forbedringsarbeid ut fra virksomhetens ståsted og fra Bisnodes overordnede arbeidsmiljømål og -politikk. Bisnode vurderer kontinuerlig foretakets innsats for stadig å kunne gjøre forbedringer i  det daglige arbeidsmiljøarbeidet.

Antidiskriminering

Antidiskriminering

Bisnode arbeider aktivt for å motvirke både direkte og indirekte diskriminering og aksepterer ingen form for krenkende særbehandling eller trakassering, uansett årsak. Bisnode praktiserer lik lønn og andre betingelser for likeverdig kompetanse og arbeid, og alle medarbeidere skal ha like muligheter til kompetanseutvikling.

Til forskjell fra en vanlig konflikt som forekommer på alle arbeidsplasser, er krenking og trakasseri noe som gjentar seg. For å bryte den negative trenden kreves det ofte en form av aktiv inngripen.

Krenking defineres som en tilbakevendende nedvurdering – eller andre negativt pregede handlinger mot en enkelt medarbeider. Begrepet omfatter for eksempel mobbing og psykisk vold.

Trakasseri defineres som en opptreden som krenker noens verdighet og som henger sammen med diskrimineringsgrunnene kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonshemning, seksuell legning eller alder.

Likestilling

I pakt med vår likestillingspolitikk skal vi jobbe aktivt for kjønnsnøytral rekruttering og en jevnere kjønnsfordeling i alle deler av organisasjonen. Bisnodes medarbeidere skal ha helt likeverdige arbeidsforhold og samme muligheter til utvikling. Det skal også være gode og like forutsetninger for kvinner og menn til å kombinere arbeid og foreldrerolle – og vi skal ha en positiv innstilling til foreldrefri og deltidsarbeid.